19:43 ICT Thứ hai, 27/03/2017

Trang nhất » Giới thiệu

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ


PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH   

Tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, kiểm soát và triển khai thực hiện
các lĩnh vực công tác sau đây:
1.  Kế hoạch phát triển và đầu tư:  
- Xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Hướng dẫn các
đơn vị xây dựng kế hoạch chiến lược.

2.  Tài chính và kế toán tài vụ:  
- Quản lý các nguồn thu và các khoản công quỹ của Trường
- Thực hiện chi tiêu và kiểm soát giám sát việc chi tiêu.        
 - Quản lý hoạt động tài chính của các đơn vị sự nghiệp.

3.  Công tác xây dựng cơ bản:  
- Xây dựng và quản lý kế hoạch xây dựng cơ bản.
- Triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng  
- Giám sát chất lượng các công trình xây dựng.

4. Công tác quản lý thiết bị:    
- Quản lý, theo dõi và hướng dẫn nghiệp vụ công tác mua sắm, sử dụng và sửa chữa tài sản
công. Làm các thủ tục hành chính với cơ quan quản lý cấp trên về công tác thiết bị.
- Xử lý các hư hỏng thông thường và đề xuất biện pháp xử lý với các hư hỏng khác.
- Tổ chức thanh lý tài sản hư hỏng hoặc hết thời hạn sử dụng.
- Quản lý CBVC của đơn vị và tài sản thiết bị được giao.