Tìm kiếm vẳn bản

GIAO NHIỆM VỤ CHỦ TRÌ VÀ PHỐI HỢP TỔ CHỨC THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

GIAO NHIỆM VỤ CHỦ TRÌ VÀ PHỐI HỢP TỔ CHỨC THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Số kí hiệu 957/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 27/03/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/03/2017
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Tài chính
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Bùi Văn Ga

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 957/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO NHIỆM VỤ CHỦ TRÌ VÀ PHỐI HỢP TỔ CHỨC THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các sở giáo dục và đào tạo (có danh sách kèm theo) nhiệm vụ chủ trì tổ chức thi tại các cụm thi của Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017.

Các sở giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ:

1) Tổ chức Hội đồng thi, căn cứ điều kiện thực tế thành lập các Điểm thi tại trường hoặc liên trường phổ thông trong tỉnh/thành phố, đảm bảo thuận lợi cho thí sinh dự thi.

2) Chủ trì và phối hợp với các trường có tên trong danh sách ở Điều 2 tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT và báo cáo kết quả thi, kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Điều 2. Giao các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (có danh sách kèm theo) phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo tổ chức thi theo đúng quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, Hiệu trưởng các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên có trong danh sách tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

DANH SÁCH CỤM THI

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA QUỐC GIA NĂM 2017 
(Kèm theo Quyết định số: 957/QĐ-BGDDT ngày 27 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cụm thi số 1 – Tại Thành phố Hà Nội

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Trường Đại học Hà Nội;

- Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải;

- Trường Đại học Lâm nghiệp;

- Trường Đại học Y Hà Nội;

- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

- Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

- Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Học viện Hậu Cần;

- Trường Đại học Dân lập Phương Đông;

- Học viện Cảnh sát nhân dân.

Cụm thi số 2 – Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Sài Gòn;

- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

- Trường Đại học Hoa Sen;

- Trường Đại học Văn Hiến;

- Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng;

- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cụm thi số 3 – Tại Thành phố Hải Phòng

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

- Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;

- Trường Đại học Hải Phòng;

Cụm thi số 4 – Tại Tỉnh Hà Giang

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang.

Đơn vị phối hợp:

- Viện Đại học mở Hà Nội;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Cụm thi số 5 – Tại Tỉnh Cao Bằng

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Cao Bằng.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng;

- Học viện Quản lí giáo dục.

Cụm thi số 6 – Tại Tỉnh Lai Châu

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lai Châu.

Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Cụm thi số 7 – Tại Tỉnh Điện Biên

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Điện Biên.

Đơn vị phối hợp:

- Học viện Ngân hàng;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

Cụm thi số 8 – Tại Tỉnh Lào Cai

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lào Cai.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

Cụm thi số 9 – Tại Tỉnh Tuyên Quang

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tuyên Quang.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tân Trào;

- Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì;

Cụm thi số 10 – Tại Tỉnh Lạng Sơn

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lạng Sơn.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Nội vụ;

- Trường Đại học Thăng Long;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Cụm thi số 11 – Tại Tỉnh Bắc Kạn

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Kạn.

Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Cụm thi số 12 – Tại Tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thái Nguyên.

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Thái Nguyên;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

Cụm thi số 13 – Tại Tỉnh Yên Bái

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Yên Bái.

Đơn vị phối hợp:

- Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.

Cụm thi số 14 – Tại Tỉnh Sơn La

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Sơn La.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tây Bắc;

- Học viện Hành chính Quốc gia;

- Trường Cao đẳng Sơn La.

Cụm thi số 15 – Tại Tỉnh Phú Thọ

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Phú Thọ.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Hùng Vương;

- Trường Đại học Giao thông vận tải.

Cụm thi số 16 – Tại Tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2;

- Trường Đại học Công đoàn.

Cụm thi số 17 – Tại Tỉnh Quảng Ninh

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Ninh.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Trường Đại học Hạ Long;

- Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Cụm thi số 18 – Tại Tỉnh Bắc Giang

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Ngoại thương;

- Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang;

- Trường Đại học Sao đỏ;

- Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự.

Cụm thi số 19 – Tại Tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Ninh.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

- Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.

Cụm thi số 20 – Tại Tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hải Dương.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội;

- Trường Đại học Hải Dương;

- Trường Cao đẳng Hải Dương.

Cụm thi số 21 – Tại Tỉnh Hưng Yên

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hưng Yên.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên;

- Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên.

Cụm thi số 22 – Tại Tỉnh Hòa Bình

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hòa Bình.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Lao động xã hội;

- Trường Đại học Đại Nam.

Cụm thi số 23 – Tại Tỉnh Hà Nam

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hà Nam.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Xây dựng;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam.

Cụm thi số 24 – Tại Tỉnh Nam Định

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Nam Định.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

- Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

- Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

Cụm thi số 25 – Tại Tỉnh Thái Bình

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thái Bình.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Y Dược Thái Bình;

- Trường Đại học Thủy lợi;

- Trường Đại học Sư phạm kĩ thuật Nam Định;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Cụm thi số 26 – Tại Tỉnh Ninh Bình

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Ninh Bình.

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Thương mại;

- Trường Đại học Hoa Lư.

Cụm thi số 27 – Tại Tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Hồng Đức;

- Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;

- Học viện Tài chính;

- Trường Đại học Luật Hà Nội.

Cụm thi số 28 – Tại Tỉnh Nghệ An

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Nghệ An

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Vinh;

- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

- Trường Đại học Y Khoa Vinh;

- Trường Đại học Công nghiệp Vinh;

- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

- Học viện Kỹ thuật Mật mã;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Cụm thi số 29 – Tại Tỉnh Hà Tĩnh

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hà Tĩnh

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế;

- Trường Đại học Hà Tĩnh;

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Cụm thi số 30 – Tại Tỉnh Quảng Bình

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Bình

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế;

- Trường Đại học Quảng Bình;

- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Cụm thi số 31 – Tại Tỉnh Quảng Trị

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Trị

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế;

- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị;

- Học viện Kỹ thuật Quân sự;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

Cụm thi số 32 – Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị phối hợp:

- Đại học Huế;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Huế.

Cụm thi số 33 – Tại Thành phố Đà Nẵng

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng

Đơn vị phối hợp: Đại học Đà Nẵng.

Cụm thi số 34 – Tại Tỉnh Quảng Nam

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Nam

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng;

- Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi;

- Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng;

- Trường Đại học Quảng Nam;

- Trường Đại học Đông Á.

Cụm thi số 35 – Tại Tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng;

- Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

- Trường ĐH Tài chính - Kế toán.

Cụm thi số 36 – Tại Tỉnh Bình Định

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Định

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Quy Nhơn;

- Trường CĐ Bình Định;

- Trường Đại học Quang Trung.

Cụm thi số 37 – Tại Tỉnh Phú Yên

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Phú Yên

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;

- Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng;

- Trường Đại học Phú Yên.

Cụm thi số 38 – Tại Tỉnh Gia Lai

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Gia Lai

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

- Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

Cụm thi số 39 – Tại Tỉnh Kon Tum

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Kon Tum

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn;

- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum.

Cụm thi số 40 – Tại Tỉnh Đắk Lắk

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đắk Lắk

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tây Nguyên;

- Trường Đại học Duy Tân;

- Trường Đại học Buôn Ma Thuột;

- Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk.

Cụm thi số 41 – Tại Tỉnh Đắk Nông

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đắk Nông

Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 42 – Tại Tỉnh Khánh Hòa

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Khánh Hòa

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Nha Trang;

- Trường Đại học Khánh Hòa;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.

Cụm thi số 43 – Tại Tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tài chính Marketing;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận.

Cụm thi số 44 – Tại Tỉnh Bình Thuận

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Đồng Nai;

- Trường Đại học Văn Lang.

Cụm thi số 45 – Tại Tỉnh Lâm Đồng

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lâm Đồng

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Đà Lạt;

- Trường Đại học mở TP. Hồ Chí Minh;

- Trường CĐ SP Đà Lạt.

Cụm thi số 46 – Tại Tỉnh Bình Phước

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Phước

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.

Cụm thi số 47 – Tại Tỉnh Bình Dương

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Dương

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Thủ Dầu Một;

- Trường Đại học Bình Dương.

Cụm thi số 48 – Tại Tỉnh Tây Ninh

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tây Ninh

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

Cụm thi số 49 – Tại Tỉnh Đồng Nai

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đồng Nai

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Lạc Hồng;

- Trường Đại học Lâm nghiệp cơ sở 2.

Cụm thi số 50 – Tại Tỉnh Long An

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Long An

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Long An;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Long An.

Cụm thi số 51 – Tại Tỉnh Đồng Tháp

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đồng Tháp

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Đồng Tháp;

- Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Cụm thi số 52 – Tại Tỉnh An Giang

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh An Giang

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học An Giang;

- Trường Đại học Nam Cần Thơ;

- Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

Cụm thi số 53 – Tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tầu;

- Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở phía Nam;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụm thi số 54 – Tại Tỉnh Tiền Giang

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tiền Giang

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Tiền Giang;

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Cụm thi số 55 – Tại Thành phố Cần Thơ

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ;

Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Cần Thơ.

Cụm thi số 56 – Tại Tỉnh Hậu Giang

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hậu Giang

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Cần Thơ;

- Trường Đại học Võ Trường Toản.

Cụm thi số 57 – Tại Tỉnh Bến Tre

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bến Tre

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

- Trường Cao đẳng Bến Tre

Cụm thi số 58 – Tại Tỉnh Vĩnh Long

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Vĩnh Long

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long;

- Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 59 – Tại Tỉnh Trà Vinh

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Trà Vinh

Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Trà Vinh.

Cụm thi số 60 – Tại Tỉnh Sóc Trăng

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Sóc Trăng

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng.

Cụm thi số 61 – Tại Tỉnh Bạc Liêu

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bạc Liêu

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Cần Thơ;

- Trường Đại học Bạc Liêu.

Cụm thi số 62 – Tại Tỉnh Kiên Giang

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Kiên Giang

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Kiên Giang;

- Trường Đại học Tây Đô;

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh;

Cụm thi số 63 – Tại Tỉnh Cà Mau

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Cà Mau

Đơn vị phối hợp:

- Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

- Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau./.

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Bộ Giáo dục và Đào tạo"

1506/QĐ-BGDĐT 31/05/2019 Bộ GD-ĐT hướng dẫn học sinh, sinh viên ứng xử trên môi trường mạng

Ngày 31/05/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 1506/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" của ngành Giáo dục.
Cụ thể, để nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục sẽ chủ trì tập huấn nâng cao kỹ năng văn hóa ứng xử và kiềm chế cảm xúc trong môi trường sư phạm cho cán bộ quản lý giáo viên, giảng viên, cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác Đoàn, Hội, Đội và nhân viên trường học.

Đồng thời, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công An, Trung ương Đoàn… tổ chức tập huấn, hướng dẫn thanh niên, học sinh, sinh viên ứng xử trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hàng năm, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải phối hợp với Hội phụ nữ/Ban đại diện cha mẹ học sinh/Chính quyền địa phương để tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề về văn hóa ứng xử trong trường học.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

​Quyết định này hướng dẫn Quyết định 1299/QĐ-TTg

Xem chi tiết Quyết định 1506/QĐ-BGDĐT
1257/BGDĐT-KHTC 29/03/2017 Hướng dẫn cơ chế tài chính tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017

Các văn bản cùng người ký "Bùi Văn Ga"

Trang liên kết
bo gd va dt

bo ke hoach va dau tu 1

bo tai chinh

bo kh va cn
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy trang web của phòng Kế hoạch - Tài chính như thế nào?

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay479
  • Tháng hiện tại41,589
  • Tổng lượt truy cập4,756,728
Bộ phận: Tiếp nhận thông tin
Điện thoại (0258)3831150
Địa chỉ Phòng KHTC - Trường ĐH Nha Trang
Fax 02583.831150
Email thangn@ntu.edu.vn
zalo Ngô Thắng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây