Tìm kiếm vẳn bản

Tóm tắt quy trình đấu thầu

BẢNG TÓM TẮT QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số kí hiệu 01/QT-KHTC
Ngày ban hành 06/04/2016
Thể loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Quy trình
Cơ quan ban hành Phòng Kế hoạch Tài chính
Người ký Hồ Thành Sơn

Nội dung

BẢNG TÓM TẮT QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Chú ý: HSMT, HSDT là dùng cho đấu thầu rộng rãi; HSYC, HSĐX cho chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp

Nhà thầu hợp lệ phải đã đăng ký trên hệ thống đấu thầu quốc gia (Luật Điều 51d)

    Luật 2013, NĐ 2014 Vị trí trong luật 43, NĐ 63
I Bảo đảm dự thầu (Luật đấu thầu)    
1 Bảo đảm dự thầu Đấu thầu rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh Khoản 1 điều 11; tr 11
2 Giá trị bảo đảm dự thầu Từ 1 tới 3% Điểm a, khoản 3 điều 11, tr11
3 Hiệu lực bằng hiệu lực hồ sơ + 30 ngày Khoản 4 điều 11; tr11
4 Trường hợp gia hạn Thời gian gia hạn tương ứng với gia hạn hiệu lực HSDT Khoản 5, điều 11, tr11
5 Trường hợp liên danh Từng thành viên trong liên danh làm đảm bảo dự thầu riêng rẽ hoặc thỏa thuận để 1 thành viên làm, đảm bảo giá trị theo yêu cầu Khoản 6 , điều 11, tr12
6 Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả nếu Không tiến hành hoàn thiện thương thảo HĐ trong 20 ngày kể từ ngày có thông báo. Nhà thầu ko thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện HĐ Điểm c, d Khoản 8 điều 11; tr12
II Thời gian trong đấu thầu (Luật đấu thầu)    
1 Thời gian phát hành HSMT, HSYC Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng báo Điểm b, khoản 1, Điều 12; tr 12
2 Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu 5 ngày làm việc điểm đ, khoản 1, điều 12 tr 13
3 Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu 20 ngày trong nước ( 40 ngày thầu quốc tế )  điểm e, khoản 1, điều 12 tr13
4 Thời gian đánh giá HSĐX 30 ngày trong nước ( quốc tế 40 ngày ) điểm g, khoản 1,điều 12 tr13
5 Thời gian đánh giá HSDT 45 ngày trong nước ( quốc tế 60 ngày ) điểm g, khoản 1,điều 12 tr13
6 Thời gian phê duyệt HSYC, HSMT 10 ngày điểm i, khoản 1,điều 12 tr13
  Thời gian thẩm định KQĐT 20 ngày điểm h, khoản 1 điều 12 tr 13
7 Thời gian phê duyệt KQĐT 10 ngày điểm k, khoản 1,điều 12 tr13
8 TG có hiệu lực của HSDT, HSĐX tói đa 180 ngày ( nếu cần 210 ngày ) điểm l, khoản 1,điều 12 tr14
9 Thời gian sửa đổi HSMT 10 ngày trước ngày đóng thầu ( 15 ngày quốc tế ) điểm m, khoản 1,điều 12 tr14
10 Thời gian sửa đổi HSYC 3 ngày làm việc điểm m, khoản 1,điều 12 tr14
11 Thời gian thông báo kq lựa chọn nhà thầu 5 ngày kể từ ngày kq nhà thầu đc phê duyệt điểm n, khoản 1, điều 12 tr14
III Điều kiện và Quy trình áp dụng với các hình thức    
       
1 Mua sắm trực tiếp    
  Điều kiện áp dụng Nội dung tính chất  tương tự như HĐ đã ký trước đó không quá 12 tháng Khoản 2 điều 24
    Đơn giá không vượt Khoản 2 điều 24
    Được áp dụng thuộc cùng 1 dự án hoặc khác dự án Khoản 2 điều 24
    Quy mô hàng hóa: nhỏ hơn 130% (chú ý là tính theo từng mục hàng chứ không phải chỉ tính tổng; ví dụ gói trước mua 10 cái thì gói này chỉ được mua tối đa 13 cái) Khoản 2 điều 24
    Trường hợp nhà thầu trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện thì có thể thực hiện mua sắm trực tiếp với nhà thầu khác đáp ứng năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá (Đ24 luật đấu thầu) Luật Khoản 3 điều 24/ NĐ Điều 60 tr 59
  Quy trình áp dụng 1. Lựa chọn nhà thầu.
2. Phát hành HSYC cho nhà thầu đc lựa chọn.
3. Nhà thầu chuẩn bị và nộp HSĐX theo y/c của HSYC.
4. Đánh giá HSĐX và thương thảo các đề xuất của nhà thầu.
5. Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kq mua sắm trực tiếp.
6. Hoàn thiện và ký HĐ.
 
NĐ Điều 60 tr 58
2 Chào hàng cạnh tranh quy trình thông thường    
  Điều kiện áp dụng Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật và chất lượng tương đương nhau. Điều 23 tr 19
    Quy trình thông thường < 5 tỷ NĐ Điều 57 , khoản 2 tr 55
    Thông báo trên 1 kỳ NĐ Điểm 2 a điều 8 tr 7
  Quy trình áp dụng Phát hành hồ sơ trong tối thiểu 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo NĐ điều 58 khoản 2a
    1. Lựa chọn nhà thầu.
2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu.
3. Đánh giá HSĐX và thương thảo HĐ.
4. Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kq lựa chọn nhà thầu.
5. Hoàn thiện và ký HĐ.
 
NĐ Điều 58 tr 55
  Thời gian chuẩn bị HSĐX Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu 5 ngày làm việc kể từ ngày phát hành HSĐX.  điểm đ, khoản 1, điều 12 tr 13. NĐ Điều 58 khoản 6a tr 56
  Thời gian sửa đổi HSĐX Tối thiểu 03 ngày trước thời điểm đóng thầu NĐ Điều 58 khoản 6b tr 56
  Thời gian đánh giá HSĐX Tối đa 20 ngày kể từ ngày mở thầu đến khi BMT có tờ trình đề nghị phê duyệt kq. NĐ Điều 58 khoản 6c tr 57
  Thời gian thẩm định kq lựa chọn nhà thầu Tối đa 7 ngày kể từ ngày nhận đc HS trình thẩm định. NĐ Điều 58 khoản 6d tr 57
  Thời gian phê duyệt KQ <  5 ngày làm việc  
    Hiệu lực HSDT không quá 180 ngày  
2.1 Chào hàng cạnh tranh quy trình rút gọn    
  Điều kiện áp dụng Gói thầu tư vấn < 500tr; gói thầu mua sắm < 1 tỷ; chi thường xuyên <200tr NĐ điều 57 khoản 2 tr 55
  Quy trình áp dụng Làm bản yêu cầu báo giá NĐ điều 59  1.b
    Đăng báo hoặc gửi trực tiếp yêu cầu tới 3 nhà thầu  
  Thời gian chuẩn bị bản báo giá 3 ngày làm việc  
  Thời gian đánh giá < 10 ngày làm việc  
  Thời gian thẩm định kq lựa chọn nhà thầu < 4 ngày làm việc  
  Thời gian phê duyệt KQ < 3 ngày  
3 Đấu thầu rộng rãi    
  Điều kiện áp dụng đấu thầu rộng rãi không quy định về hạn mức mà chỉ tùy vào loại mua sắm mà có quy trình khác nhau. Thông thường ta theo đấu thầu rộng rãi một giai đoạn một túi hồ sơ NĐ điều 11 trang 9
  Quy trình áp dụng Phát hành HSMT sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo Luật điều 12 khoản 1b
    Thời giạn chuẩn bị HSDT tối thiểu 20 ngày  kể từ ngày HSMT phát hành Luật điều 12 khoản 1e
    Thời gian gửi văn bản sửa đổi tối thiểu 10 ngày trước ngày đóng thầu. Trong trường hợp không đủ ngày thì bên mời thầu gia hạn thêm ngày đóng thầu Luật Điều 14 khoản 1m
    Nhà thầu muốn Làm rõ hồ sơ trước thời điểm đóng thầu 3 ngày làm việc NĐ Điều 14 khoản 2c tr 16
    Mở thầu trong vòng 1 h kể từ lúc đóng thầu. Mở theo thứ tự chữ cái của tên nhà thầu NĐ Điều 14 khoản 4a tr17
    Thời gian đánh giá HSDT < 45 ngày luật Điều 12 khoản 1g
    Giá trị bảo đảm dự thầu 1-3%  
    Hiệu lực BL: Hiệu lực của HS + 30 ngày  
    Hiệu lực HSDT không quá 180 ngày( nếu cần có thể 210 ngày )  
    Thời gian gửi thông báo trúng thầu trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi kết quả đấu thầu được phê duyệt Luật điều 12 khoản 1n
4 Đầu thầu rộng rãi quy mô nhỏ    
  Quy trình áp dụng <10 tỷ mua sắm hh; < 20 tỷ xây lắp, hỗn hợp NĐ điều 63 tr 61
  Quy trình áp dụng 1. Lựa chọn nhà thầu.
2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu.
3. Đánh giá HSDT.
4. Thương thảo HĐ.
5. Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kq lựa chọn nhà thầu.
6. Hoàn thiện và ký HĐ.
 
NĐ điều 64 khoản 1 tr 61
  Thời gian phát hành HSDT HSMT phát hành ko ngắn hơn 3 ngày kể từ ngày được đăng trên hệ thống mạng báo đấu thầu. NĐ điều 64 khoản 2 tr 61
  TG chuẩn bị HSDT < 10 ngày
  TG đánh giá HSDT < 25 ngày 
  TG sửa đổi HSMT > 3 ngày đóng thầu
  TG thẩm định kq chọn nhà thầu < 10 ngày kể từ ngày nhận HS trình thẩm định
  TG phê duyệt KQ < 5 ngày kể từ ngày nhận dc tờ trình phê duyệt kq.
    Bảo đảm dự thầu : 1% - 1,5%
    Bảo đảm thực hiện HĐ : 2%-3%
5 Chỉ định thầu    
  Điều kiện áp dụng <1 tỷ gói thầu mua sắm hh, < 500tr gói tư vấn; <100tr gói chi thường xuyên Điểm c, khoản 1 điều 22 tr18. NĐ Điều 54 khoản 1,2 tr 52
    về tính chất: theo điều 22 của luật đấu thầu  
    Phân chia làm hai loại là chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn (áp dụng cho trường hợp khắc phục hậu quả gây ra do bất khả kháng, hoặc đảm bảo bí mât nhà nước.. ) Điểm 1a điều 22 Luật ĐT.
NĐ khoản 1 điều 56 tr 54
  Quy trình áp dụng 1. Lập HSYC.
2. Nhà thầu nộp HSĐX
3. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu.
4. Trình, thẩm định công khai kq chỉ định thầu.
5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
NĐ Điểm  điều 55 tr 53
6 Đấu thầu hạn chế    
  Điều kiện áp dụng Gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù chỉ 1 số nhà thầu đáp ứng Điều 21 Tr 18
  Quy trình áp dụng    
III Ký kết Hợp đồng    
    Giá HĐ ko vượt giá trúng thầu  
    Nếu là HĐ liên danh phải có chữ ký của các thành viên liên danh  
    Bảo đảm thực hiện HĐ phải được thực hiện trước khi HĐ có hiệu lực  
    Bảo đảm thực hiện HĐ từ 2 tới 10% Luật điều 66 khoản 3 tr41
    Thời gian: đến khi chuyển sang nghĩa vụ bảo hành hoặc tới ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo HĐ  
    Thanh lý HĐ được thực hiện trong vòng 45 ngày kể từ ngày 2 bên hoàn thành nghĩa vụ trong Hợp đồng.( đặc biệt được kéo dài ko quá 90 ngày đối với HĐ có quy mô lớn, phức tạp) NĐ Điều 99 tr 81
VI Quyền hạn    
  Chủ đầu tư Phê duyệt  hsmt, KQĐT Luật Điều 74
    Quyết định xử lý tình huống.CĐT có thể gia hạn nộp thầu nếu kô đủ 3 nhà thầu. Trước đây sẽ phải gọi điện lên UB để xin ý kiến  
  Người có thẩm quyền Phê duyệt KHĐT Luật Điều 73
    Có ý kiến đối với những tình huống phức tạp mà CĐT hỏi  

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Hướng dẫn"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Kế hoạch Tài chính"

Các văn bản cùng người ký "Hồ Thành Sơn"

Trang liên kết
bo gd va dt

bo ke hoach va dau tu 1

bo tai chinh

bo kh va cn
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy trang web của phòng Kế hoạch - Tài chính như thế nào?

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay495
  • Tháng hiện tại41,605
  • Tổng lượt truy cập4,756,744
Bộ phận: Tiếp nhận thông tin
Điện thoại (0258)3831150
Địa chỉ Phòng KHTC - Trường ĐH Nha Trang
Fax 02583.831150
Email thangn@ntu.edu.vn
zalo Ngô Thắng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây